REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Regulamin sklepu internetowego§1. Postanowienia wstępne

Regulamin skierowany jest do Konsumentów oraz określa rodzaje oraz warunki zawierania umów na odległość oraz ich rozwiązywania a także tryb postępowania reklamacyjnego.


§2. Definicje

Użyte w Regulaminie definicje należy rozumieć następująco:

 1. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.arpelc.pl oferującym artystyczną biżuterię wykonaną przez Arkadiusza Pelca.

 2. Sprzedawca – Arkadiusz Pelc prowadzący działalność gospodarczą z siedzibą w Gdańsku, ul. Góralska 19 lok 2, 80-292 Gdańsk, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 5841204229 , Regon 192552621.

 3. Klient - każdy podmiot, który korzysta z usług i funkcjonalności Sklepu, a w szczególności dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu

 4. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą, będącym Przedsiębiorcą, umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 5. Przedsiębiorca - Klient wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców.

 6. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

 7. Produkt - dostępny w Sklepie produkt będący przedmiotem Umowy między Klientem a Sprzedawcą. Wszystkie produkty oferowane przez Sklep to produkty nowe, pozbawione wad prawnych i fizycznych.

 8. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

 9. Operator płatności - Pay Pal z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu oraz Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 6, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, NIP: 585-13-51-185, wpisana do rejestru dostawców usług płatniczych pod numerem IP17/2013.

 10. Umowa - umowa zawarta na odległość z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 11. Konto - konto w Sklepie, które Klient może, ale nie musi zakładać i są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie

 12. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy zawartej na odległość, w tym sposobu dostawy i płatności

 13. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu

§3. Kontakt ze Sklepem

 1. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą w szczególności:

  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: shop@arpelc.com

  2. pisemnie na adres: ul. Góralska 19 lok 2, 80-292 Gdańsk

  3. a także telefonicznie pod numerem: +48 696 707 050 w godzinach: 8:30-16:00


§4. Zagadnienia techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

  1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową

  2. oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

 2. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

 3. Sprzedawcy przysługuje prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Sklepu, niezbędnej dla planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania Sklepu. W przypadku planowanej przerwy Klienci zostaną o tym wyraźnie powiadomieni na stronie Sklepu.§5. Zasady składania Zamówienia

 1. W celu złożenia Zamówienia przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu, należy:

  1. wybrać Produkt lub Produkty będące przedmiotem Zamówienia, określić ich parametry (kolor złota, rozmiar), a następnie kliknąć przycisk „ZAMAWIAM”-

  2. wypełnić Formularz zamówienia, wpisując dane odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki,

  3. podać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

  4. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”

  5. potwierdzić zamówienie, dokonując płatności w określonym terminie, w wybrany wcześniej sposób.

 2. Wszystkie ceny w Sklepie są wyrażone w polskich złotych i są cenami brutto.

 3. Na całkowitą kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy, o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli przystąpienia do Umowy Sprzedaży.§6. Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

 1. przesyłka pocztowa,

    i.przesyłka kurierska,

    ii.paczkomaty InPost,

    iii.odbiór osobisty. 1. Klient może wybrać z następujących metod płatności:

 1. płatność przelewem na konto Sprzedawcy, na konto Santander Bank S.A.
  24 1910 1048 2267 3832 1396 0001

 2. płatność przy odbiorze osobistym

 3. płatności elektroniczne,

 4. karta płatnicza lub debetowa (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro)

 5. https://www.arpelc.pl/strona/platnosci
 1. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu i w formularzu zamówienia§7. Zawarcie umowy sprzedaży

 1. W celu zakupu Produktu, Klient powinien wykonać następujące czynności:

  1. wypełnić Formularz zamówienia, podając wymagane dane oraz wybierając sposób płatności i dostawy,

  2. zaakceptować warunki Regulaminu,

  3. kliknąć w przycisk “Zamawiam i płacę”.

 2. Po kliknięciu przycisku “Zamawiam i płacę”,

  1. przy płatności przelewem bankowym na konto Sprzedawcy, Klient zostanie przekierowany do strony z potwierdzeniem otrzymania zamówienia wraz z instrukcją, na jaki nr konta należy dokonać płatności,

  2. przy płatności za pośrednictwem płatności elektronicznych, Klient zostanie przeniesiony na stronę Operatora płatności w celu dokonania zapłaty ceny za wybrane Produkty.

  3. W przypadku płatności kartą i płatności elektronicznych, po skutecznym dokonaniu płatności, Klient zostanie przeniesiony na stronę z potwierdzeniem zakupu. Potwierdzenie zakupu zostanie przesłane Klientowi również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

 3. Z chwilą kliknięcia przycisku "Zamawiam i płacę" Umowę uważa się za zawartą.

 4. Dostawa kupionego Produktu następuje w sposób i w terminie wskazanym w opisie danego Produktu umieszczonym w Sklepie.§8. Reklamacje

 1. W przypadku stwierdzenia wady, Konsument ma prawo do złożenia reklamacji.

 2. Klient składa reklamację w formie pisemnej na wybrany adres podany w §3 Regulaminu

 3. Reklamacja powinna określać opis stwierdzonej wady oraz żądanie Konsumenta dotyczące doprowadzenia Produktu do stanu zgodności z Umową. W przypadku zaistnienia wady o charakterze istotnym Konsument może żądać odstąpienia od umowy.

 4. Jeśli dla rozpatrzenia reklamacji konieczne okaże się dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient jest zobowiązany do jego dostarczenia (w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy) na adres sklepu wskazany w §3.

 5. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę to 14 dni roboczych od daty wpływu reklamacji do Sprzedawcy.

 6. Brak odpowiedzi Sprzedawcy w ww. terminie na złożoną prawidłowo reklamację, oznacza uznanie reklamacji przez Sprzedającego.

 7. W przypadku uwzględnienia reklamacji Produktu, Sprzedawca wykona naprawę lub dostarczy nowy Produkt, nie pobierając dodatkowej opłaty. W przypadku jeśli nie będzie to możliwe, Sprzedawca może zaproponować Konsumentowi obniżenie ceny za Produkt lub odstąpienie od umowy.§9. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient, będący Konsumentem, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 2. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy, której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wg specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 3. W celu odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o zamiarze odstąpienia od umowy w drodze oświadczenia woli w formie pisma wysłanego pocztą elektroniczną lub pocztą na adres podany w §3 Regulaminu.

 4. Klient może skorzystać w tym celu z wzoru formularza odstąpienia od umowy.

  http://www.arpelc.pl/strona/formularz-odstapienia-od-umowy

 5. Informację o odstąpieniu od umowy należy przesłać przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 6. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o odstąpieniu Klienta od Umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.§10. Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów konsumenckich

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na odległość na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość:

  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą,

  2. do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

 3. Konsument ma również możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń także za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 5. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.§11. Dane osobowe i pliki Cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem

https://arpelc-pl/strona/privacy-policy§12. Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

 2. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, tj.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw, w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich publikacji w Sklepie.

 4. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.

 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz ustawy o ochronie danych osobowych.do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl